Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Viswater Leeuwarden e.o.

De viswateren die hsv Leeuwarden huurt van diverse partijen zijn allemaal ingebracht bij de de lijst van viswateren die door sportvisserij Fryslân wordt gepubliceerd. Dit houdt in dat wij die wateren ook beschikbaar stellen voor andere sportvissers. Een prima manier om visrechten welliswaar bij de vereniging te behouden, maar ook om sportvissers van buiten de regio de kans te geven om in de prachtige wateren in ons werkgebied te kunnen vissen.

Hieronder de officiele lijst zoals die gepubliceerd is:

Gemeente Dongeradeel

(vzv. in de gemeente gelegen, in huur bij hsv Leeuwarden):

 1. Stadsgrachten Dokkum (F3)
 2. Zuider Ee (F2/F3)
 3. Hantumervaart (F2/F3)
 4. Paesumervaart (F2)
 5. Grootdiep en Kleindiep (F3)
 6. Dokkumer Diep (F3) tot de gemeentegrens
 7. Dokkumer Ee (F3) tot de gemeentegrens
 8. Woudvaart (F3) tot de gemeentegrens
 9. Meersloot (F3)
 10. Kanaal Dokkum-Gerben Alles Verlaat (Stroobosservaart) (F3) tussen kmpaal 0.239 en 0.650

Let op! Parkplan Zuid Dokkum, alleen bevisbaar voor leden van Hsv Leeuwarden. Wijk Kooilanden Dokkum Visverbod.

Gemeente Kollumerland c.a.

(in huur bij hsv Leeuwarden):

 1. Zijlsterrijd noord (F3)
 2. Zijlsterrijd zuid (F3) bij velen beter bekend als Kollumervaart
 3. Nieuwe Vaart (Oudwoude) (F3)
 4. Kollumerzwaagstervaart (F3)
 5. Burumervaart (G3)
 6. Zijtak van Kanaal Dokkum-Gerben Alles Verlaat (F3) vzv. Eigendom van de gem. Kollumerland
 7. Zandwielen (F3) te Oudwoude

Gemeente Leeuwarden

(in huur bij hsv Leeuwarden):

1.Grote Wielen (E4) aan de noordkant van de straatweg Leeuwarden-Groningen op ca. 5 km van Leeuwarden
2. Houtwielen, Sierdswiel en Rie(d) of Rijd (E4) liggend ten noorden van de Grote Wielen en daarmee in verbinding.staand. De Rie loopt tot de vml. zuivelfabriek aan de weg Giekerk-Tietjerk (deels gemeente, particulier en kerkvoogdij)
3. De grachten in en om de stad Leeuwarden (E4)
4. Nieuwe Kanaal (E4) vanaf de 1e kanaalbrug tot Schilkampen
5. Het Vliet (E4) vanaf de Boomsbrug tot Schilkampen
6. Kurkemeer (E4) vanaf Schilkampen tot het punt waar dit water de spoorlijn Leeuwarden-Groningen raakt en vandaar, evenwijdig met de spoorlijn, tot de spoorbrug over het Ouddeel (het gedeelte van de Kurkemeer evenwijdig met de spoorlijn wordt gehuurd van de Spoorwegen) Verboden de spoorlijn te betreden.
7. Potmarge (E4) vanaf de Wijde Greuns tot de Potmargebrug
8. Oude Potmarge (E4) vanaf de Wijde Greuns tot de Huizumer begraafplaats
9. Harlingertrekvaart (E4) vzv. liggend binnen de gem.Leeuwarden
10.. Bisschopsrak (E4) vzv liggend binnen de gem. Leeuwarden
11. Sneekertrekvaart (of Zwette) (E4) vzv. liggend binnen de gem. Leeuwarden, vormende de zogenoemde industriehavens
12. Dokkumer Ee tot de Jelsumervaart (E4) vanaf de Jelsumervaart de oostelijke helft vzv. liggend binnen de gem. Leeuwarden
13. Bonkesloot (E4) vanaf de Dokkumer Ee tot de Murk
14. Westelijke helft van de Murk (E3/E4) vanaf de zgn. Hogebrug in de Groningerstraatweg tot de opvaart naar de zogenoemde Bullemolen
15. Westelijke helft van het Ouddeel (E4) vanaf de zgn. Hogebrug, lopende in zuidelijke richting, daarna in westelijke richting, tot de boerderij Rustenburg (Hondenuitlaatplaats: Visverbod)
16. Langdeel (E4) vzv liggend binnen de gem. Leeuwarden, vanaf de boerderij Rustenburg tot het Van Harinxmakanaal
17. De Tijnje (E4) vanaf Schilkampen tot de Potmarge
18. Wijde Greuns (E4) vanaf de Potmarge tot het Van Harinxmakanaal
19. Nauwe Greuns (E4) vanaf het Van Harinxmakanaal in zuidelijke richting, vzv. liggend binnen de gem. Leeuwarden
20. Woudmansdiep (E4) vanaf de Wijde Greuns in oostelijke richting
21. Wirdumervaart (E4) vanaf het dorp Wirdum in noordelijke richting tot aan de Potmarge. orwaarde: binnen 70 meter afstand van het dichtzet mag in deze vaart niet worden gevist.
22. Nieuwe Wirdumervaart (E4) vanaf het dorp Wirdum in zuidoostelijke richting tot de ringsloot van de Wargastermeerpolder
23. Werpstervaart (E4) vanaf het dorp Wirdum in noord-westelijke richting ot nabij de Overijsselsestraatweg
24. Tjaardervaart (E4) vanaf het dorp Wirdum in zuidelijke richting angs de Tjaarderdijk, vzv. liggend binnen de gem. Leeuwarden
25. Wijtgaardervaart (E4) vanaf het dorp Wijtgaard in zuid-oostelijke richting tot de spoorbrug
26. Roordahuizumervaart (E4/E5) vanaf de betonbrug in de Tjaarderdijk in zuidwestelijke richting, vzv. liggend binnen de gem. Leeuwarden
27. Schieringersloot (E4)
28, Andere wateren voorzover eigendom van de gemeente Leeuwarden
29. Vijver bij Carpool Stiens
30, Vijver Waling Dykstrapark
31. Vaart op Industrieterrein Stiens
32. Dorpswateren Stiens
33. Kletsefeart
34. Water rondom 11-stedenhal
35. Wateren bedrijventerrein west
36. Kalkhaven
37. Swettehaven
38. De vijver van de Prinsentuin
39. Tearnzer Wielen
40. Himpenser Wielen
41. Water Froskepôlle
42. Dorpswater Wirdum
43. Wateren Goutum
44. Water MCL
45. Vijverpark
46. Rengerspark
47, Oude meer
48, Aftakkingen Dokkumer Ee Leeuwarden
49. De Boeg
50. Wateren in Camminghaburen vanaf Ouddeel
51. Meertje boven Rijperkerkstervaart
52. Vrijheidswijk Leeuwarden
53. Zamenhofpark
54. Wetsus Leeuwarden
55. Aftakkingen ten zuiden van Potmarge
56. Aftakking Nauwe Greuns
57. Woonschepenhaven
58. Vaart langs Foudering
59. Wateren bedrijventerrein Newtonpark
60. Wateren Zuiderburen
61. Wateren Wiarda
62. Wateren TechumGemeente Tietjerksteradeel

(in huur bij hsv Leeuwarden):

 1. Dokkumer Ee (E3) het gedeelte onder Wijns, Oudkerk en Bartlehiem
 2. Subed (E3) onder Wijns
 3. Murk (deels) (E3)
 4. Oudkerkstervaart (E3) te Oudkerk
 5. Oenkerkstervaart (E3)
 6. Het gedeelte van het Ouddeel (E4) onder Giekerk
 7. Rietlandsvaart (E4) verbinding tussen de Rijperkerkervaart en de Tietjerkstervaart te Rijperkerk en Tietjerk
 8. Rijperkerkervaart (E4) tot het gemaal
 9. Oosterse- en Westerse Hei (F4) te Bergum
 10. Eestrumervaart (F4) te Eestrum
 11. Vaart uit ’t Nieuwe Kanaal (F5) naar de buurt en opslag te Oostermeer
 12. Nije Fokkesloot Eernewoude (E5) - oostelijke helft
 13. Langesloot Eernewoude (E4/E5/F5)
 14. Het gedeelte van de vaart onmiddellijk zuidwestelijk van en langs de Zwartebroek bij Molenend (E3/F3)
 15. Earnewarrepoel (F4) Het vissen vanuit boten is verboden, evenals het vissen vanaf de westelijke oever.
 16. It Wiid (F5) bij Eernewoude
 17. It West (F4) ten noorden van de weg Alle om Slachte
 18. Spoorsloot (E4) aan de zuidzijde van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en lopende van de sluis in het Ouddeel tot de westelijker liggende spoorbrug Verboden de spoorbaan te betreden. Aan de landzijde blijven