Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Historie van onze vereniging

HSV Leeuwarden 100 jaar.

In een bijeenkomst op 31 januari 1909 in café Benthem, Voorstreek Leeuwarden, werd het voornemen geopperd om een afdeling Leeuwarden van de Algemeenen Hengelaarsbond in het leven te roepen. (Letterlijk citaat uit de eerste notulen 23 Februari 1909:)

" De voorloopige voorzitter de Heer A. Geensen, opent de vergadering, en heet de aanwezige sportbroeders allen hartelijk welkom, en deelt mede dat op 31 Januari 1909 door N. Brinck en P. Hendriks in café de Benthem een vergadering belegd was met het doel, in Leeuwarden een Afdeeling op te richten van den A. H. B.

Er waren toen 21 leden ter vergadering, die na eenige discusie allen als lid toetraden.

Met het vaststellen van een bestuur werdt gewacht tot een der leden van het hoofdbestuur een rede zou houden, waarin uiteengezet zou worden:

  1. de Nieuwe Visscherijwet en hare geschiedenis.
  2. Het doel en streven van den A.H.B.

"Een der leden van het hoofdbestuur " was de Heer J.C.H.G. van Deun, voorzitter van de A.H.B., tevens oprichter van de A.H.B.
Op de vergadering van 23 februari 1909 in café De Nederlanden werd het eerste bestuur gekozen, bestaande uit Dhr. A. Geensen, voorzitter, Dhr. N. Brinck, secretaris en Dhr. P. Hendriks, penningmeester.

67 personen gaven zich bij deze eerste vergadering op als lid.

De oorspronkelijke naam luidde: "Hengelaarsvereeniging Leeuwarden en Omstreken Afdeeling XV van den Algemenen Hengelaarsbond, Opgericht 31 Januari 1909".

De vereniging was in feite niet meer dan een onderafdeling van de overkoepelende landelijke organisatie A.H.B. Met ingang van 1 januari 1919 werd de afdeling Leeuwarden en Omstreken een zelfstandige vereniging. De vereniging sloot zich wel aan bij de Algemeene Hengelaarsbond.

Bestuur van de afd. Leeuwarden van de Algemene Hengelaars Bond, bij Eernewoude - 1928. Van links naar rechts:Dhr. J. v.d. Meulen, Dhr. N. Brinck, Dhr. S. v.d. Woude, Dhr. C. de Jong, Dhr. N. Cohen. Dhr. N. Brinck is een bestuurder van het eerste uur en was de Secretaris

Ook op provinciaal niveau was de vereniging aangesloten bij een overkoepelende organisatie, de Federatie Friesland van Hengelaars, opgericht in 1952 met als doel het huren van provinciaal viswater.

Een officiële naam bezat de Leeuwarder vereniging nog niet, deze kreeg ze pas in 1957 als Hengelsportvereniging "Leeuwarden" (Koninklijk Besluit van 27 mei 1957, no 58). Het doel van de vereniging is drieledig:

  • het bevorderen en verheffen van de hengelsport;
  • het verdedigen van de belangen van de sport;
  • het beschermen en verbeteren van de visstand.

Dit doel wordt getracht te bereiken door onder meer het pachten of kopen van vis- of hengelrecht en het uitzetten van vissoorten welke voor de hengelsport van belang zijn.

De financiële middelen hiervoor worden bijeengebracht door contributies, entreegelden, schenkingen, verpachte rechten en het verhuren van visbootjes.

Paar notulen uit het jaar van oprichting.

Bron:Archief van de HSV Leeuwarden ( Historisch Centrum Leeuwarden ).